วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

งานวิจัยพลศึกษาวอลเลย์บอล


เรื่อง การศึกษาวิธีการเล่นลูกสองมือล่าง(อันเดอร์บอล )ที่ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2551โรงเรียนวาสุเทวีโดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการทรงตัว การประสานมือ  
              การเคลื่อนที่    การสัมผัสลูกบอล
ผู้วิจัย นางสาวฐิติพร  พูลเกตุ
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
จากการที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544ก าหนดไว้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ในสภาพจริง ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา(วอลเลย์บอล) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 นักเรียนจ านวนทั้งหมด 103คน พบว่า มีนักเรียนจ านวน 85
คน ขาดทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง(อันเดอร์บอล)จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการเล่นลูกสองมือ
ล่างและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการฝึกทักษะทาง  
พลศึกษา เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิธีการเล่นลูกสองมือล่าง(อันเดอร์บอล )ของนักเรียน
2. เพื่อน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง
ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้
ขอบเขตของเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาวิธีการเล่นลูกสองมือล่างที่ถูกต้อง(อันเดอร์บอล)ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551โรงเรียนวาสุเทวี โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง
              ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรต้น คือ กระบวนการฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง
2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะการเล่นลูกสองมือล่างของนักเรียน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 103คน ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนวาสุเทวี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จ านวน 85คนเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา
นักเรียนมีปัญหาในการเล่นลูกสองมือล่างไม่ถูกต้องและไม่สามารถเล่นลูกสองมือล่างได้ผู้วิจัยใช้
กระบวนการฝึกทักษะเพื่อส่งผลให้นักเรียนมีทักษะและปฏิบัติได้ถูกต้อง
ระยะเวลาที่ศึกษา
ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2551 ในสัปดาห์ที่ 3 – 9รวมเวลา 7 สัปดาห์
ค าจ ากัดความ
อันเดอร์บอล หมายถึง การที่ผู้เล่นพยายามท าให้ลูกบอลลอยขึ้นไปอากาศอย่างถูกวิธีและถูกกติกาโดย
การใช้ส่วนของร่างกายไปกระท าต่อลูกบอล ต้องเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปยังจุดที่ลูกวอลเลย์บอลตกไปยัง
ทิศทางที่ต้องการจะเล่นลูกสองมือล่าง  การเล่นลูกสองมือล่างต้องใช้ร่างกายทุกส่วนเพื่อให้เกิดแรงสปริงใน
การส่งลูกให้ถึงจุดหมายและแม่นย า
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ผู้เรียนมีพัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือล่างที่ถูกต้อง
2. ผู้วิจัยมีการพัฒนาวิธีการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีด าเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การสอน สื่อการเรียนการสอน
2. แบบสังเกต ก่อนฝึกทักษะ หลังฝึกทักษะ
            วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสังเกต เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 85คน
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล เป็นสถิติจากแบบสังเกต การฝึกทักษะการเล่นลูก
สองมือล่างของผู้เรียน โดยใช้การเปรียบเทียบสถิติก่อนการฝึกทักษะ และหลังการฝึกทักษะ และเขียนตีความ
เชิงคุณภาพ
             ขั้นด าเนินการทดลอง
1. ก าหนดการเรียนการสอนตามขั้นตอน
2. ให้นักเรียนกลุ่มทดลอง ท าการฝึกทักษะก่อนเรียน พร้อมเก็บข้อมูล
3. ด าเนินการฝึกทักษะ4.  ท าการฝึกทักษะผู้เรียนโดยใช้แบบสังเกตพร้อมเก็บรวบรวมข้อมูล มาเปรียบเทียบดูผลการพัฒนา
ของนักเรียน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่  1  แสดงผลการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการการเล่นลูกสองมือล่าง อย่างถูกต้อง และไม่ถูกต้อง
ก่อนการฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ ชื่อ - สกุล
วิธีปฏิบัติการเล่นลูกสองมือล่าง
หมายเหตุ
อยู่ในท่าเตรียมพร้อม
เข้าหาลูกได้ทัน
บังบลูกบอลได้
สามารถเล่นลูกได้ตาม
เกณต์
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
1. ด.ญ.ธัญชนก                     เจียมศิริเลิศ      
2. ด.ญ.ชัญญานุช                 โตคุณาลัย    
3. ด.ญ.สุดารัตน์                   ฉวีสุข    
4. ด.ญ.วิมลมาศ                   อินทร์งาม    
5. ด.ญ.ดวิษา                        มาเสริฐศรี    
6. ด.ญ.วิสารี                        ศรีสุทธิ    
7. ด.ญ.ศิราภรณ์                   ป้องอ่อน    
8. ด.ญ.ธิรดา                        คูหารุ่งกิจเจริญ    
9. ด.ญ.ณัฐธิดา                     สาโรวาท    
10. ด.ญ.พิภัทรา                     จาตุรงค์สกุล    
11. ด.ญ.พุทธิดา                   ธนาทิพย์อุดมโชค    
12. ด.ญ.สุรัสวดี                   ฤทธิ์ทิตไกร    
13. ด.ญ.ณัฐธิดา                   เกริกมงคล    
14. ด.ญ.สัณห์สุดา               จิรศักดิ์หิรัญ    
15. ด.ญ.วรัญญา                   ยวงแก้ว    
16. ด.ญ.ธีราภรณ์                รัตนวชิรินทร์    
17. ด.ญ.พัชชา                    โชติทรงนาม    
18. ด.ญ.ปรารถนา               วงษ์สว่าง    
19. ด.ญ.จิราพร                   ค าล้าน    
20. ด.ญ.เพ็ญพรรณ              เม่นวิจิตร    
21. ด.ญ. นันทนิธี                ลาภสุขโสภณ    22. ด.ญ. สุขุมาล                 เปาอินทร์    
23. ด.ญ. รัตนา                     สินประวัติ    
24. ด.ญ. อาทิต์ยา                 ชุมทอง    
ที่ ชื่อ - สกุล
วิธีปฏิบัติการเล่นลูกสองมือล่าง
หมายเหตุ
อยู่ในท่า
เตรียมพร้อม
เข้าหาลูกได้ทัน
บังบลูกบอลได้
สามารถเล่นลูกได้
ตามเกณต์
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
25. ด.ญ.นลินพร           หมูโคตร์      
26. ด.ญ.ภัคจิรา             สุรมิตรานนท์    
27. ด.ญ.ขวัญสุรีย์          ตั้งสิริจิตด ารง    
28. ด.ญ.พัทธ์ธีรา          ดวงประทีปกุล    
29. ด.ญ.สิริกุล               สุขกิจ    
30. ด.ญ.พันธราภรณ์        เลื่อมฤทธิพงษ์    
31. ด.ญ.สิโรธร                ธรรมรัศมีกุล    
32. ด.ญ.กชวรรณ            อ่ าขวัญยืน    
33. ด.ญ.วารินทร์             จินดารัตนวรกุล        
34. ด.ญ.ลัคขณัฐฐา          อาชุมไชย    
35. ด.ญ.จิราวรรณ           จรูญกาญจนกุล    
36. ด.ญ.พิชญ์สินี            จีระจิตสัมพันธ์    
37. ด.ญ.ภัคจิรา              ถวิลเมธาวี    
38. ด.ญ.วิรัญจ์ฉัฐ          วงศ์แหยม    
39. ด.ญ.ชุติกาญจน์         รุ่งการัณยภาคย์    
40. ด.ญ.ทียารัชต์             นิลนัครา    
41. ด.ญ.ญาณิศา             วงศ์วิทย์สงค์    
42. ด.ญ.ณัฐพร                วานิช    
43. ด.ญ.บงกชกร          สุนทรกาญจนา    
44. ด.ญ.เอื้อการย์           เจริญสว่าง    
45. ด.ญ.จิณห์วรา        สุทธิปริญญานนท์    
46. ด.ญ. สุชาดา          เฉลียวปิยะสกุล    
47. ด.ญ. พิรญาณ์        บันลือสมบัติกุล    
48. ด.ญ. พิรดา            เด่นปิยะวิจิตร    
49. ด.ญ.ศศิชา            ดัมพ์ธนสาร    50. ด.ญ.วนิดา           บุญยิ้ม    
51. ด.ญ.วรนิษฐา       สาขากร    
52. ด.ญ.ธันยพร        จันมาธิกรกุล    
53. ด.ญ. สุมล            จันทร์พงษ์    
ที่ ชื่อ - สกุล
วิธีปฏิบัติการเล่นลูกสองมือล่าง
อยู่ในท่า
หมายเหตุ
เตรียมพร้อม
วิ่งเข้าหาลูกได้
ทัน
บังบลูกบอลได้
บอล
สามารถเล่นลูก
ได้ตามเกณต์
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
54. ด.ญ.สาธิตา             พรอภิรักษ์      
55. ด.ญ.ศุภศิริ               จารุสมบัติ    
56. ด.ญ.ชยาภรณ์            ชิ    
57. ด.ญ.วิรินดา             ลุปต์ซ่า    
58. ด.ญ.วิลาสินี             เพิ่มจิระพานิช    
59. ด.ญ.สุพิชชา            ทัสฐาน    
60. ด.ญ.ขนิษฐา           จารุทรัพย์อนันต์    
61. ด.ญ.สาริศา             เมตตาจิตต์    
54. ด.ญ.วาศินี              เลิศล้ า        
55. ด.ญ.ชญานิศ          โกเมนกุล    
56. ด.ญ.ธมน                เชิดไชยธ ารง    
57. ด.ญ.กัญชรส           ทรงสิทธิพรชัย    
58. ด.ญ.อรณัฐ              ปุญญาคมานนท์    
59. ด.ญ.อภิวัณ              นราวิริยะกุล    
60. ด.ญ.พรรณพร         รัตนเมธานนท์    
61. ด.ญ.ธัชชา                ชินะพงศ์ไพศาล    
62. ด.ญ.บุศรินทร์           บุญพรพิเชษฐ์    
63. ด.ญ.ภัทราพร            กาญจนมัณฑนา    
64. ด.ญ.สุธิมา                 บริบูรณ์ธนา    
65 ด.ญ. ชามา                วงศ์บุษกร    
66. ด.ญ.ขวัญหทัย         ลิขิตวีระวงศ์    
67. ด.ญ. ศุภนิดา            โสนะชัย    
68. ด.ญ.ชนากานต์       ศรีมานพ    
69. ด.ญ. มัญชริน          ร้อยพรเกษมสุข    
70. ด.ญ. มนัสญา         ศรีเจริญพงค์    
71. ด.ญ. พลอย            ธรรมพัฒน์พงศ์    72. ด.ญ. ปารวี             ข าแจ้ง    
73. ด.ญ. ฐิติกานต์        ธนาสมหวัง    
74. ด.ญ. ชนากานต์      สุวรรณจินดาชัย    
75. ด.ญ. ณัฐพัชร์         จักรวาลพิทักษ์    
76. ด.ญ. ณัฐณิชา             เอนกรัชดาพร    
77. ด.ญ. ชนิสรา             ขจรชัยกุล    
               สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเล่นลูกสองมือล่างก่อนการฝึก
ทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนปฏิบัติไม่ผ่าน โดยยืนตามสบายไม่อยู่ในท่าที่
เตรียมพร้อมที่จะเล่นลูกสองมือล่างในการเคลื่อนที่ๆ จะเล่นบอล หรือบางคนที่ตั้งใจเล่นลูกบอลได้อย่าง
แม่นย า แต่วิ่งในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง คือไม่สามารถวิ่งทันที่จะเข้าเล่นลูกบอลได้เพราะขาดความเข้าใจและ
ทักษะการทรงตัว การประสานมือ  การเคลื่อนที่ การสัมผัสลูกบอลได้ดังนี้
สรุปผลปฎิบัติการเล่นลูกสองมือล่างหลังก่อนการฝึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จ านวน 77 คน
1. อยู่ในท่าเตรียมพร้อม ผ่าน  จ านวนนักเรียน   9    คน    ไม่ผ่าน 76  คน
2.  เข้าหาลูกได้ทัน ผ่าน จ านวนนักเรียน   2 คน    ไม่ผ่าน  83 คน
3.   บังคับลูกได้ผ่าน จ านวน  --  คน    ไม่ผ่าน  85    คน
4.   สามารถเล่นลูกได้ตามเกณฑ์ได้ผ่าน จ านวน --   คน    ไม่ผ่าน  85    คน
ตารางที่  2  แสดงผลการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเล่นลูกบอลสองมือล่างผ่านและไม่ผ่านหลังการฝึก
ทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ ชื่อ - สกุล
วิธีปฏิบัติการเล่นลูกสองมือล่าง
หมายเหตุ
อยู่ในท่าเตรียมพร้อม
เข้าหาลูกได้ทัน
บังบลูกบอลได้
สามารถเล่นลูกได้ตาม
เกณต์
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
1. ด.ญ.ธัญชนก                     เจียมศิริเลิศ      
2. ด.ญ.ชัญญานุช                 โตคุณาลัย    
3. ด.ญ.สุดารัตน์                   ฉวีสุข    
4. ด.ญ.วิมลมาศ                   อินทร์งาม    
5. ด.ญ.ดวิษา                        มาเสริฐศรี    
6. ด.ญ.วิสารี                        ศรีสุทธิ    7. ด.ญ.ศิราภรณ์                   ป้องอ่อน    
8. ด.ญ.ธิรดา                        คูหารุ่งกิจเจริญ    
9. ด.ญ.ณัฐธิดา                     สาโรวาท    
10. ด.ญ.พิภัทรา                     จาตุรงค์สกุล    
11. ด.ญ.พุทธิดา            ธนาทิพย์อุดมโชค    
12. ด.ญ.สุรัสวดี    ฤทธิ์ทิตไกร    
ที่ ชื่อ - สกุล
วิธีปฏิบัติการเล่นลูกสองมือล่าง
หมายเหตุ
อยู่ในท่าเตรียมพร้อม
เข้าหาลูกได้ทัน
บังบลูกบอลได้
สามารถเล่นลูกได้ตาม
เกณต์
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
13. ด.ญ.ณัฐธิดา            เกริกมงคล    
14. ด.ญ.สัณห์สุดา        จิรศักดิ์หิรัญ    
15. ด.ญ.วรัญญา           ยวงแก้ว    
16. ด.ญ.ธีราภรณ์         รัตนวชิรินทร์    
17. ด.ญ.พัชชา              โชติทรงนาม    
18. ด.ญ.ปรารถนา        วงษ์สว่าง    
19. ด.ญ.จิราพร            ค าล้าน    
20. ด.ญ.เพ็ญพรรณ     เม่นวิจิตร    
21. ด.ญ. นันทนิธี        ลาภสุขโสภณ    
22. ด.ญ. สุขุมาล          เปาอินทร์    
23. ด.ญ. รัตนา              สินประวัติ    
24. ด.ญ. อาทิต์ยา          ชุมทอง    
25. ด.ญ.นลินพร           หมูโคตร์      
26. ด.ญ.ภัคจิรา             สุรมิตรานนท์    
27. ด.ญ.ขวัญสุรีย์       ตั้งสิริจิตด ารง    
28. ด.ญ.พัทธ์ธีร ดวงประทีปกุล    
29. ด.ญ.สิริกุล             สุขกิจ    
30. ด.ญ.พันธราภรณ์    เลื่อมฤทธิพงษ์    

31. ด.ญ.สิโรธร            ธรรมรัศมีกุล    